คู่บวกยาคุมเลนสำหรับนาข้าว

        ในขั้นตอนการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงสุด การจัดการวัชพืชในนาข้าวถือเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ โดยเฉพาะช่วงเวลาการควบคุมวัชพืชก่อนงอก (Pre-emergence) ทั้งนี้การผสมแอ็กซี่-ไบโอ อัตรา 20 ซีซีต่อไร่ และเออร์เจ้นท์-เอ อัตรา 40 ซีซีต่อไร่ ร่วมกับสารป้องกันและกำจัดวัชพืช ประเภทก่อนงอก จะช่วยกระตุ้นการงอกของเมล็ดข้าว กระตุ้นการสร้างรากใหม่ ทำให้ดูดใช้ปุ๋ยทางดินได้ประสิทธิภาพ ต้นข้าวงอกสม่ำเสมอ ใบใหม่เขียว ใบตั้ง และเพิ่มแตกกอ โดยที่แอ็กซี่-ไบโอ และเออร์เจ้นท์-เอ ไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืช สามารถควบคุมวัชพืชได้ตามการออกฤทธิ์ของสาร และช่วยเป็นทางเลือกในการลดต้นทุนการปลูกข้าวให้เกิดประโยชน์มากที่สุด