“คะน้าโตไว ใบเขียว ใบใหญ่ ใช้แร็พพิโฟลว์ แคลเซียม-โบรอน”

ทดลองฉีดพ่นแร็พพิโฟลว์ แคลเซียม-โบรอน (RapiFlow CaB) ทางใบในคะน้าจีน ที่อัตรา 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ณ จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งหมด 4 ครั้ง ทุกๆ 10 วัน โดยเริ่มฉีดพ่นครั้งแรกที่อายุ 13 วัน (คะน้าเริ่มมีใบจริง 2 ใบ)  ในแปลงทดลองมีการให้น้ำด้วยระบบสปริงเกอร์ และมีการใส่ปุ๋ยเคมีทางดินปกติ หลังฉีดพ่นพบว่าแปลงคะน้าที่ได้รับแร็พพิโฟลว์ แคลเซียม-โบรอน มีการความกว้าง และความยาวของใบสูงกว่าแปลงที่ไม่ฉีด นอกจากนี้ยังพบว่าแปลงที่ฉีดพ่นให้น้ำหนักผลผลิตสูงถึง 5.3 ตัน/ไร่ ขณะที่แปลงทดลองเปรียบเทียบให้น้ำหนักผลผลิตเพียง 3.4 ตัน/ไร่

ปัจจัยที่ส่งผลต่อน้ำหนักของผลผลิตนั้นเป็นผลมาจากธาตุแคลเซียม และธาตุโบรอน ที่มีบทบาทสำคัญสำคัญต่อกระบวนการแบ่งเซลล์ และเสริมสร้างความแข็งแรงของเซลล์ โดยเฉพาะในใบพืช และกระบวนการสังเคราะห์แสง จึงทำให้ต้นคะน้ามีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นการฉีดพ่นแร็พพิโฟลว์ แคลเซียม-โบรอน ในคะน้าจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงทั้งทางลำต้นและใบ จึงเหมาะสมสำหรับฉีดพ่นเพื่อเพิ่มน้ำหนักผลผลิตคะน้าจีน